سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد
مردم چیزى از کار دین را براى بهبود دنیاى خود وانگذارد جز آنکه خدا چیزى را که زیانش از آن بیشتر است پیشاپیش آنان آرد . [نهج البلاغه]
یادداشتهای یک معلم

افعال کمکی can, should, may  

دستور زبان یا گرامر این درس درباره استفاده از افعال کمکی can, should, may   می باشد . نکات آن به ترتیب زیر می باشد

 

  نکات

  1 – فعل های can, should, may از افعال کمکی هستند. معنای این افعال به شرح زیر می باشد.
Can : توانستن و امکان داشتن
Should : باید و بایستن
May : ممکن بودن و اجازه داشتن  


2 – برای منفی کردن از
not بعد از فعل can,should, may استفاده می شود.

She can read English well.
او می تواند انگلیسیرا خوب بخواند

Can she read English well? (
سؤالی)
آیااو می تواند انگلیسی را خوب بخواند؟ 

 

  تمرین
1 – پاسخ کوتاه و کامل دهید.

1 – May i use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook. (پاسخ)

فعل may یک فعلی کمکی است. معنای آن اجازه داشتن و ممکن بودن است. بعد از May فعل اصلی به صورت ساده می آید ( مصدر بدون to)

2 – Can she speak English?
No, she can"t . she can"t speak English.

پاسخ : فعل can یک فعل کمکی است. معنای آن توانستن می باشد. بعد از can فعل اصلی به صورت ساده می آید (مصدر بدون to)

3 – Should he do his homework before 10.
Yes . he should do his homework before 10.

پاسخ : فعل should یک فعل کمکی است . معنای آن باید یا بایستن می باشد. بعد از should فعل اصلی به صورت ساده (مصدر بدون to) می آید. 

 

  2- در جای خالی از افعال کمکی can, may, should استفاده کنید.

1- You ……….go to school today because you are sick.
Should not یا may not یا can not : پاسخ

2- ……. I leave the class? Yes, but you…….. come back soon.
پاسخ: may , should

3 - ……….I go to bed late? No, you …..go early.
پاسخ : may و should

درس هشتمنوشته شده توسط ابوالفضل برزنونی 91/12/19:: 1:42 عصر     |     () نظر