سفارش تبلیغ
صبا
دلت را با پند زنده کن و با بی رغبتی بمیران و با یقین نیرو بخش و با حکمت روشن ساز . [امام علی علیه السلام]
یادداشتهای یک معلم

افعال کمکی can, should, may  

دستور زبان یا گرامر این درس درباره استفاده از افعال کمکی can, should, may   می باشد . نکات آن به ترتیب زیر می باشد

 

  نکات

  1 – فعل های can, should, may از افعال کمکی هستند. معنای این افعال به شرح زیر می باشد.
Can : توانستن و امکان داشتن
Should : باید و بایستن
May : ممکن بودن و اجازه داشتن  


2 – برای منفی کردن از
not بعد از فعل can,should, may استفاده می شود.

She can read English well.
او می تواند انگلیسیرا خوب بخواند

Can she read English well? (
سؤالی)
آیااو می تواند انگلیسی را خوب بخواند؟ 

 

  تمرین
1 – پاسخ کوتاه و کامل دهید.

1 – May i use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook. (پاسخ)

فعل may یک فعلی کمکی است. معنای آن اجازه داشتن و ممکن بودن است. بعد از May فعل اصلی به صورت ساده می آید ( مصدر بدون to)

2 – Can she speak English?
No, she can"t . she can"t speak English.

پاسخ : فعل can یک فعل کمکی است. معنای آن توانستن می باشد. بعد از can فعل اصلی به صورت ساده می آید (مصدر بدون to)

3 – Should he do his homework before 10.
Yes . he should do his homework before 10.

پاسخ : فعل should یک فعل کمکی است . معنای آن باید یا بایستن می باشد. بعد از should فعل اصلی به صورت ساده (مصدر بدون to) می آید. 

 

  2- در جای خالی از افعال کمکی can, may, should استفاده کنید.

1- You ……….go to school today because you are sick.
Should not یا may not یا can not : پاسخ

2- ……. I leave the class? Yes, but you…….. come back soon.
پاسخ: may , should

3 - ……….I go to bed late? No, you …..go early.
پاسخ : may و should

درس هشتمنوشته شده توسط ابوالفضل برزنونی 91/12/19:: 1:42 عصر     |     () نظر